Fundacja Korczaka w Jaśle Otrzymuje Grant na Stypendia

W miesiącu październiku 2023 r. Konsorcjum Filantropijne, powołane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY 2023, przyznało Fundacji im. Janusza Korczaka w Jaśle Grant w wysokości 30.000 zł.

Grant ten zostanie przeznaczony na realizację Projektu charytatywnego, który obejmuje ufundowanie 15 jednorazowych stypendiów specjalnych dla zdolnej młodzieży z terenu województwa Podkarpackiego celem dofinansowania ich nauki.

Średnia ocen kandydatów do stypendiów wynikająca ze świadectwa, w roku szkolnym 2022/2023 powinna być wyższa niż 4,5.

Wnioski o jednorazowe stypendia

Wnioski powinny być składane w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego). Przyznanie stypendiów odbędzie się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wnioski o przyznanie stypendiów powinny być składane droga pocztową na adres:

Fundacja im. Janusza Korczaka w Jaśle. Ul. Kościuszki 61, 38-200 Jasło.

Wniosek ten powinien obejmować:

Kartę zgłoszeniową do stypendium oraz oświadczenie dotyczące RODO i oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku (wzory dokumentów dostępne są na stronie Fundacji).

Karta zgłoszeniowa powinna być uzupełniona o uzasadnienie przyznania stypendium poszczególnemu kandydatowi oraz kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2022/2023. Karta ta powinna być również uzupełniona o opinię Wychowawcy lub Dyrektora Szkoły o danym uczniu. Ponadto do Karty zgłoszeniowej można dołączyć kopie wszelkich osiągnięć ucznia, tj. udziału w olimpiadach, konkursach czy projektach.