Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację im. Janusza Kroczaka

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja im. Janusza Korczaka w Jaśle, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 61, 38-200 Jasło, zwana dalej jako „Fundacja”. Kontakt z Fundacją jest możliwy za pomocą danych adresowych lub telefonicznie pod numerem tel. 013 44 86 122

Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pan Piotr Janiszewski. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@gotfryd.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji, udzielania odpowiedzi na zapytania, celach związanych z wewnętrzną organizacją Fundacji oraz ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 2. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach związanych z propagowaniem i promocją działalności statutowej Fundacji. Podstawą prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda na ich przetwarzanie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, możesz odwołać w dowolnym momencie składając pisemne oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku Beneficjentów biorących udział w programach Fundacji przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy której jesteś  jest stroną, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. W przypadku darczyńców dokonujących wpłat na rachunek Fundacji przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków prawnych ciążących na Fundacji z zakresu prawa rachunkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji powyższych czynności.

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

Jak długo Fundacja będzie przetwarzać Twoje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy uwzględnieniu jednocześnie okresu obowiązywania wyrażonej zgody. W celu wypełnienia obowiązków podatkowych ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową, Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wygaśnięcia celu przetwarzania.

Komu mogą zostać przekazane Twoje dane osobowe?

Fundacja przekazuje dane osobowe podmiotom, którym powierza przetwarzanie danych osobowych we własnym imieniu. Dane osobowe powierzane są do przetwarzania wyłącznie podmiotom zapewniającym odpowiednie standardy ochrony danych stosownie do wymagań art. 28 RODO.

Dane mogą być również przekazywane do : Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd oraz KANCELARII PRAWNEJ AG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna które świadczą obsługę na rzecz Fundacji. Dodatkowo dane mogą być przekazywane uprawnionym organom jeżeli obowiązek ujawnienia danych będzie wynikał z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych, możesz skorzystać z następujących praw:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

 

Niezależnie od powyższego, jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób naruszający przepisy, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. https://uodo.gov.pl/pl/p/dla-obywatela

 

 

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej o tym, co robimy? Masz pomysł, jak jeszcze pomóc naszym podopiecznym?

Jesteśmy tu, by działać wspólnie – zapraszamy do kontaktu:

Fundacja im. Janusza Korczaka

Ul. Kościuszki 61
38-200 Jasło
tel. 013 44 86 122
fax. 013 44 86 120

fundacjakorczaka@gotfryd.pl

Rachunek bankowy

Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Jaśle
Nr rach. 16 1020 2964 0000 6102 0136 2185

NIP 685-20-62-118

KRS 0000064503

Wsparcie poprzez 1,5% Podatku

KRS 0000064503

Przy okazji wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT28, PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, należy wypełnić odpowiedniš rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym i przy Wniosku o przekazanie 1,5 % podatku należnego na rzecz organizacji Pożytku Publicznego (OPP) wpisać KRS 0000064503

Tym samym aby przekazać 1,5%, wystarczy podać w zeznaniu rocznym kwotę podatku, numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć. Wykonaniem samego przelewu zajmie się właściwy Urząd Skarbowy.

R

Jak wykorzystywaliśmy nasze fundusze w 2022 roku?

 • Wypłaciliśmy 59 całorocznych stypendiów dla uczniów i studentów
 • Udzielaliśmy indywidualnego wsparcia poszczególnym osobom lub podmiotom
 • W ramach 1,5 % przekazaliśmy kwoty deklarowanych na poszczególne cele charytatywne i społeczne